ANTHONY REDD

ANTHONY REDD

HANDICAPPER

#107 on Game Advisers ROI: 1.85% R: 38-31-0 STREAK: 0 L10: 3-7-0
#91 on NCAAB ROI: -4.26% R: 9-9-0 STREAK: 1 L10: 5-5-0
#42 on NFL ROI: 8.18% R: 12-9-0 STREAK: 1 L10: 5-5-0

ANTHONY's Picks


Last 3 months picks by ANTHONY